top of page

טיפול אינטגרטיבי -  cbt

טיפול אינטגרטיבי - cbt, הינו שיטת טיפול המשלבת בין מגוון גישות ותיאוריות מהטיפול הפסיכולוגי ומבוססת על העקרונות של טיפול קוגניטיבי התנהגותי (cbt (Cognitive Behavioral Therapy 

עקרונות טיפול cbt

1. טיפול cbt מציע התבוננות על הדרך בה אנחנו פועלים בעולמנו - 

  • חקירה של הפרשנות הסובייקטיבית שלנו לכל שקורה

  • בדיקת התרומה של הפרשנות לחיינו

  • איתור וגישוש אחר הפרשנות תוך בחינת ההשפעה של שלה על העולם הרגשי וההתנהגות שלנו

  • לבסוף, בחינה של פרשנויות חלופיות ומציאותיות במטרה לסייע לנו להרגיש טוב יותר ולפעול באופן שתורם לרווחתנו האישית.

ובקיצור, חקירה והבנה משותפת של דפוסי חשיבה והתנהגות המשמרים מצב או תפקוד לא רצוי בחיי האדם שפנה לטיפול תוך סיגול התנהגויות וחשיבה התורמות לרווחתו.

2. גישת המטפל - שותף פעיל ואקטיבי בתהליך הטיפולי, בגובה העיניים, מתוך ההבנה שהמטופל יודע לספר טוב

מכולם את אירועי חייו, רגשותיו, מחשבותיו והוא המחליט על המטרה לשמה פנה לטיפול.   

3. טיפול אקטיבי המשלב משימות - החקירה וההתנסות מתבצעת בחדר הטיפול תוך קבלת החלטה משותפת על משימות ואופיין אך לא רק, המטופל יבצע משימות בין הפגישות מחוץ לחדר הטיפול. 

 

4. מעקב קבוע אחר מטרות הטיפול והשגתן, אתגרים להשגתן ודרכי פעולה יצירתיות ומותאמות לכל אדם.

שילוב בין גישות טיפול

טיפול cbt כשלעצמו מכיל שיטות טיפול רבות. השילוב והבחירה בין כולן תוך השענות על גישות מסורתיות, יוצרים את ההתאמה המירבית לכל אדם. ישנם אנשים המגיעים עם בקשה מאוד ספציפית ומשימתית ואחרים זקוקים ל"אוורור" ועיבוד קוגניטיבי ורגשי של חוויות מההווה והעבר. בבחינה משותפת, מחליטים על קו טיפולי שעובר התאמות לאורך כל הדרך, עפ"י צרכיו של כל האדם.

bottom of page